仙逝 tiên thệ
♦ Thành tiên lên trời, tức là chết. ◎Như: tha bất trừu ư, bất hát tửu, nhất trực hoạt đáo bát thập ki tuế tài tiên thệ , , .