先王 tiên vương
♦ Vua thánh thời thượng cổ. ◇Dịch Kinh : Tiên vương dĩ kiến vạn quốc, thân chư hầu , (Tỉ quái ) Các đấng vua hiền minh thời thượng cổ dựng nên muôn nước, thân cận với chư hầu.
♦ Vua đời trước. ☆Tương tự: tiên đế . ◇Tống Ngọc : Tích giả tiên vương thường du Cao Đường (Cao đường phú , Tự ) Ngày xưa vua đời trước đã từng đi chơi ở Cao Đường.