住民 trú dân
♦ Người ở trong một khu vực nhất định. ☆Tương tự: cư dân .