中格 trúng cách
♦ Hợp cách thức. ◇Tống sử : Bất hợp cách bất đắc thí trình văn, trúng cách giả y văn sĩ lệ thí thất thư nghĩa nhất đạo , (Tuyển cử chí tam ).