中舉 trúng cử
♦ Thi đậu kì thi hương.
♦ Được dân tuyển cử làm đại biểu.