中游 trung du
♦ Đoạn sông ở khoảng giữa thượng du hạ du .
♦ Vùng đất chung quanh đoạn giữa con sông.