中庸 trung dung
♦ Tài đức bình thường. Chỉ người bình thường. ◇Giả Nghị : Tài năng bất cập trung dung, phi hữu Trọng Ni, Mặc Địch chi hiền, Đào Chu, Y Đốn chi phú , , , , (Quá Tần luận ).
♦ Đối đãi không thiên, không ỷ, không thái quá, không bất cập.
♦ Tên một thiên trong sách Lễ Kí , tương truyền do Tử Tư soạn. Cùng với các sách Đại Học , Luận Ngữ Mạnh Tử hợp thành Tứ thư .