中堂 trung đường, trung đương
♦ Gian chính ở giữa nhà. ◇Nho lâm ngoại sử : Linh cữu đình tại đệ nhị tằng trung đường nội, chúng nhân tiến lai tham liễu linh, các tự tán liễu , , (Đệ ngũ hồi).
♦ Sân, đình viện. ◇Hà Cảnh Minh : Hệ mã trung đường thụ, Thính oanh thượng uyển hoa , (Kí Tôn Thế Kì ).
♦ Bức thư họa lớn treo tại phòng chính ở giữa nhà. ◇Lão tàn du kí : Chỉ hữu trung gian quải trứ nhất bức trung đường, chỉ họa liễu nhất cá nhân , (Đệ tam hồi).
♦ Nhà Đường đặt phòng chánh sự cho tể tướng làm việc ở trung thư tỉnh , nên gọi tể tướng là trung đương . ◇Nho lâm ngoại sử : Trung đương tại triều nhị thập dư niên, hoăng thệ chi hậu, tứ liễu tế táng, thụy vi Văn Khác , , , (Đệ bát hồi).