中計 trung kế, trúng kế
♦ Kế sách hạng trung. § Cũng như trung sách . ◇Tam quốc chí : Tướng quân nhân thử chấp chi, tiến thủ kì binh, nãi hướng thành đô, thử trung kế dã , , , (Thục thư , Bàng Thống truyện ).
♦ Mắc mưu, bị lừa. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tương chí Tào trại, bối hậu hảm thanh đại chấn, phục binh tứ khởi, Cao Cán tri thị trúng kế, cấp hồi Hồ Quan thành , , , , (Đệ tam tam hồi) Gần đến trại Tào, sau lưng bỗng có tiếng reo ầm ĩ, quân mai phục bốn phía xông ra. Cao Cán biết là mắc mưu, vội quay về thành Hồ Quan.