中佐 trung tá
♦ Bậc quan võ ở giữa thiếu tá và đại tá.