中心 trung tâm
♦ Trong lòng. ☆Tương tự: nội tâm .
♦ Ở chính giữa, vị trí trung ương.