中將 trung tướng
♦ Cấp bậc quan võ ở giữa thiếu tướng và đại tướng.