倡家 xướng gia
♦ Nhà của con hát, ca lâu tửu quán. Cũng chỉ kĩ viện. ◇Thôi Hiệu : Khả liên cẩm sắt tranh tì bà, Ngọc khổn thanh tửu tựu xướng gia , (Vị Thành thiếu niên hành ).