佛教 phật giáo
♦ Đạo Phật, do Thích-Ca Mâu-Ni sáng lập.
♦ Chỉ giáo pháp của Phật, Bồ Tát. ◇Tây du kí 西: Na Đại Thánh kiến tính minh tâm quy Phật giáo, Giá Bồ Tát lưu tình tại ý phỏng thần tăng , (Đệ bát hồi) Đại Thánh đó kiến tính minh tâm theo về với giáo pháp Phật, Bồ Tát này vị tình dốc ý hỏi thần tăng.