浮言 phù ngôn
♦ Lời nói không có căn cứ. ◇Liêu trai chí dị : Cận nhật vi hữu phù ngôn [] (Cát Cân []) Gần đây, phong thanh đã có điều đồn đại.