作物 tác vật
♦ Tạo vật, chủ tể của vạn vật.
♦ Vật nhà nông làm ra, cây trồng trọt.