使節 sứ tiết
♦ Vật làm tin (phù tín ) của đại khanh đại phu phụng mệnh vua đi sứ chư hầu thời xưa. ◇Từ Huyễn : Ngã trì sứ tiết kinh Thiều Thạch, Quân tác nhàn du quá Vũ Di 使, (Nam đô ngộ ) Tôi cầm phù tín qua Thiều Thạch, Ông bước nhàn du vượt Vũ Di.
♦ Sứ giả, quan viên được phái đi trú ở một địa phương.
♦ Ngày nay chỉ người đại biểu quốc gia thường trú tại một nước khác có trách nhiệm về ngoại giao hoặc người được chính phủ phái đi vì một nhiệm vụ nào đó.