來由 lai do
♦ Nguồn gốc, lai lịch.
♦ Nguyên nhân, duyên cớ. ◇Thủy hử truyện : Hòa nhĩ vãng nhật vô oan, tích nhật vô thù, nhất vật bất thành, lưỡng vật kiến tại, một lai do sát nhĩ tố thậm ma? , , , , (Đệ thập nhị hồi) Tôi với ông không có oán gần, không có thù xa, không thù không oán, thì có lí do gì để mà giết ông?