侈論 xỉ luận
♦ Lời nói khoe khoang, khoa đại, không thật. § Cũng nói là xỉ đàm . ◇Liễu Tông Nguyên : Vô tiện ngôn xỉ luận dĩ ích kì chi diệp, cô vụ bổn chi vi đắc, bất diệc dụ hồ? , , ? (Đáp Lưu Vũ Tích thiên luận thư ).