侍婢 thị tì
♦ Đầy tớ gái, thị nữ, nữ tì. ◇Quách Mạt Nhược : Thừa tướng hoàn phái liễu lưỡng vị tự kỉ phủ lí đích thị tì lai bồi bạn nhĩ (Thái văn cơ , Đệ nhất mạc).