依仁 y nhân
♦ Dựa theo đức nhân. ◇Luận Ngữ : Tử viết: Chí ư đạo, cứ ư đức, y ư nhân, du ư nghệ , , , (Thuật nhi) Khổng Tử nói: Để tâm chí vào đạo, giữ gìn đức hạnh, nương theo điều nhân, vui với lục nghệ (lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số).