侯門 hầu môn
♦ Cửa chư hầu. ◇Lưu Vũ Tích : Hầu môn hữu nhân nghi, Linh đài đa khổ tân , (Học Nguyễn Công Thể ).
♦ Nhà hiển quý, chức tước lớn. ◇Hồng Lâu Mộng : Oán bất đắc. Tha chân chân thị hầu môn thiên kim, nhi thả hựu tiểu, na lí tri đạo giá cá . , , (Đệ ngũ thất hồi) Không trách được. Nó là tiểu thư ngàn vàng, lại còn trẻ tuổi, thì làm gì biết được cái này.