促膝談心 xúc tất đàm tâm
♦ Ngồi gần nhau nói chuyện lòng. ☆Tương tự: bả tí nhi đàm .