俊傑 tuấn kiệt
♦ Người tài trí xuất chúng. ☆Tương tự: hào kiệt , anh hào .