修行 tu hành
♦ Tu dưỡng đức hạnh. ◇Trang Tử : Bỉ hà nhân giả da? Tu hành vô hữu, nhi ngoại kì hình hài , , (Đại tông sư ) Họ là người thế nào? Tu dưỡng đức hạnh, không có (lễ nghi), mà quên cả hình hài bên ngoài của mình.
♦ Tu tập thực hành. ◇Hán Thư : Tu hành tiên vương chi đạo (Nghiêm Bành Tổ truyện ) Tu tập thực hành đạo của các vua trước.
♦ Học Phật, học đạo. ◇Vương Kiến : Tu hành cận nhật hình như hạc, Đạo dẫn đa thì cốt tự miên , 綿 (Tặng Thái Thanh Lô đạo sĩ ) Tu hành gần đây hình hài (gầy gò) như chim hạc, Theo phép đạo dẫn lâu ngày xương (mềm yếu) tựa bông gòn.
♦ Phiếm chỉ tiết tháo đức hạnh. ◇Đông Quan Hán kí : Đệ Ngũ Luân, tự Bá Ngư, Kinh Triệu Trường Lăng nhân, tu hành thanh bạch , , , (Đệ Ngũ Luân truyện ) Đệ Ngũ Luân, tự Bá Ngư, người ở Trường Lăng, Kinh Triệu, tiết tháo đức hạnh thanh bạch.
♦ Phẩm hạnh tốt. ◇Lưu Hướng : Nguyện đại vương tuyển lương phú gia tử hữu tu hành giả dĩ vi lại (Thuyết uyển , Thiện thuyết ) Xin đại vương tuyển lựa con em nhà giàu lương thiện có phẩm hạnh tốt để làm chức lại.
♦ Hành thiện tích đức.