倚重 ỷ trọng
♦ Nương tựa, nhờ cậy. ◇Tân Đường Thư : Nhượng Năng tư tinh mẫn, phàm hào lệnh hành hạ, xử sự trị cơ, vô sở di toán, đế ỷ trọng chi , , , , (Đỗ Nhượng Năng truyện ).