夫倡婦隨 phu xướng phụ tùy
♦ § Cũng viết là: .
♦ Chồng đề xướng vợ làm theo. ◇Vô danh thị : Tú tài, nhĩ chẩm sanh giá bàn thuyết, khởi bất văn phu xướng phụ tùy dã a , , (, Đệ tam chiệp).
♦  Chỉ vợ chồng hòa mục. ◇Hồng Lâu Mộng : Nữ nhi lạc, phu xướng phụ tùy chân hòa hợp , (Đệ nhị bát hồi) Gái này vui, xướng tùy chồng vợ sánh đôi thuận hòa.