倫理 luân lí
♦ Lẽ thường nhân luân đạo đức, chỉ các loại chuẩn tắc về đạo đức trong sự cư xử giữa con người với nhau. ◇Chu Tử ngữ loại : Chánh gia chi đạo tại ư chánh luân lí, đốc ân nghĩa , (Quyển thất thập nhị).
♦ Điều lí của sự vật, mạch lạc. ◇Chu Tử ngữ loại : Độc sử đương quan đại luân lí, đại cơ hội, đại trị loạn đắc thất , , (Quyển thập nhất, Độc thư pháp hạ ) Đọc sử phải xem xét những thứ tự mạch lạc lớn, những then chốt lớn, những sự yên loạn được mất lớn.