健康 kiện khang
♦ Mạnh khỏe. § Sinh lí cũng như tâm lí bình thường, không tật bệnh. ☆Tương tự: khang kiện , kiện tráng , cường kiện . ★Tương phản: hư nhược , suy nhược , tàn phế .