偽言 ngụy ngôn
♦ Nói dối, nói chuyện hư dối. ◇Vương Sung : Thật bất dục vãng, chí động phát ngôn, thị ngụy ngôn dã , , (Luận hành , Vấn Khổng ).
♦ Lời nói giả dối, giả tạo.