冬天 đông thiên
♦ Mùa đông, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. ◇Tấn thư : Đông thiên âm khí đa, dương khí thiểu, âm khí ám minh, yểm nhật chi quang, tuy xuất do ẩn bất kiến, cố đông nhật đoản dã , , , , , (Thiên văn chí thượng ).