化工 hóa công
♦ Tự nhiên tạo hóa mà thành. § Ngày xưa cho trời đất là một ông thợ làm ra thế giới vạn vật, hóa công là thợ tạo, là ông trời.
♦ Nói tắt của hóa học công nghiệp .