凶徒 hung đồ
♦ Người hung ác. ☆Tương tự: bạo đồ , ác đồ , ác nhân .