凶服 hung phục
♦ Quần áo tang, tang phục. ◇Luận Ngữ : Hung phục giả thức chi (Hương đảng ) Thấy người mặc đồ tang, thì cúi đầu, dựa vào đòn xe để tỏ lòng tôn kính.
♦ Quần áo giáp, mặc khi có thể gặp nguy hiểm. Có thuyết cho là quần áo của bọn hung ác mặc.