凶星 hung tinh
♦ Sao xấu, sao chẳng lành. § Có người tin rằng bị hung tinh chiếu mệnh thì có tai vạ. ◇Tô Thuấn Khâm : Vân tạc kiến hung tin, Thượng đế hạ cảnh giới , (Cảm hứng ).