凱還 khải hoàn
♦ Thắng trận trở về. § Cũng viết là khải toàn .