僑胞 kiều bào
♦ Người dân nước mình sống ở nước ngoài. ◎Như: tha lai Gia Nã Đại phỏng vấn, nhất phương diện vấn hậu bổn địa kiều bào... , ...