冷笑 lãnh tiếu
♦ Cười nhạt, có vẻ khinh miệt, bất mãn hoặc có ý tức giận. ◇Lí Bạch : Văn dư đại ngôn giai lãnh tiếu (Thượng Lí Ung ) Nghe ta nói ngông đều cười nhạt.