列位 liệt vị
♦ Các ngài, các ông (tiếng xưng hô). ☆Tương tự: các vị , chư quân .