六極 lục cực
♦ Sáu điều cùng cực hung xấu: chết non, bệnh, lo, nghèo, tật, và yếu đuối (hung đoản chiết , tật , ưu , bần , ác , nhược ).
♦ Sáu cực: Mệnh, xú, phúc, thưởng, họa, phạt. ◇Dật Chu thư : Lục cực: mệnh, xú, phúc, thưởng, họa, phạt. Lục cực bất doanh, bát chánh hòa bình : , , , , , . , (Thường huấn ).
♦ Gọi chung sáu thứ bệnh về: gân, xương, thịt, tinh, khí, máu (cân , cốt , nhục , tinh , khí , huyết ).
♦ Bốn phương và trên dưới là lục cực .