六道 lục đạo
♦ Sáu đường tái sinh. Chỉ các dạng đời sống trong luân hồi. Người ta phân biệt ba thiện đạo và ba ác đạo. Ba thiện đạo gồm cõi: nhân , thiên a-tu-la . Ba ác đạo gồm: ngạ quỷ , địa ngục súc sinh .