六卿 lục khanh
♦ Sáu chức đại thần nhà Chu: Thiên quan trủng tể , Địa quan tư đồ , Xuân quan tông bá , Hạ quan tư mã , Thu quan tư khấu , Đông quan tư không .