六氣 lục khí
♦ Lục khí gồm: âm, dương, gió, mưa, tối và sáng (âm, dương, phong, vũ, hối, minh , , , , , ).
♦ Cũng chỉ lục tình gồm: yêu, ghét, mừng, giận, thương, vui (hiếu, ố, hỉ, nộ, ai, lạc , , , , , ).