六禮 lục lễ
♦ Sáu lễ trong xã hội, gồm: quan, hôn, tang, tế, hương, tương kiến , , , , , .
♦ Sáu lễ (ngày xưa) trong việc cưới xin, gồm: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kì, thân nghênh , , , , , .
♦ Ngày xưa cúng tế tông miếu gồm có: tứ hiến, quỹ thực, từ, dược, thường, chưng , , , , , .
♦ Ngày xưa triều kiến thiên tử có sáu lễ: triều, tông, cận, ngộ, hội, đồng , , , , , .