六藝 lục nghệ
♦ Sáu tài nghề trong nền giáo dục thời xưa gồm: lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, viết chữ và toán pháp (lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số , , , , , ).