六親 lục thân
♦ Sáu bậc thân gần, gồm: cha, mẹ, anh, em, vợ và con (phụ, mẫu, huynh, đệ, thê, tử , , , , , .
♦ Có khi lục thân lại gồm: phụ, tử, huynh, đệ, phu, phụ , , , , , .
♦ Cũng có thuyết nói khác nữa.