六書 lục thư
♦ Sáu phương pháp chế ra chữ Hán để viết, gồm: tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, chuyển chú, giả tá , , , , , .