凝神 ngưng thần
♦ Tập trung tinh thần. ◇Thẩm Tác Triết : Mỗi bế môn phần hương, tĩnh đối cổ nhân, ngưng thần trứ thư , , (Ngụ giản , Quyển lục) Thường đóng cửa đốt hương, lặng lẽ đối diện với người xưa, tập trung tinh thần biên soạn sách.