凝視 ngưng thị
♦ Tập trung tinh thần chăm chú nhìn. ◇Cảnh thế thông ngôn : Hạo ỷ lan ngưng thị, đổ vật tư nhân, tình tự chuyển thiêm , , (Túc Hương đình Trương Hạo ngộ Oanh Oanh 宿) Trương Hạo tựa lan can nhìn đăm đăm, thấy vật nhớ người, tình tự dạt dào.