入門 nhập môn
♦ Học sơ bộ, ở cấp mở đầu. Thường dùng đặt cho tên sách. Như Quốc học nhập môn .